Briefwechsel Eck - Übersicht Reformationsgeschichte
Nr. 206

Die Bischöfe Jütlands an Eck
Viborg
16-05-1527

Daniel GERDES, Historia Reformationis. Groningen-Bremen 1749, (203)-(214) Nr. XXV B.

Ivarus Munck, Stiggo Krumpen, Avo Bilde und Georgius Friis in inclito Jutiae Potentatu: Ripensis, Burglavensis, Arhusiensis et Viburgensis respective Dioecesium Praesules.Salutem plurimam juxta et summam felicitatem cum officiosa praecellentissimae tuae dignationis observantia, faustissime exoptant..

Quoties cum primis, clarissime Domine Doctor, non minus celebratissimum vel famae vel nominis tui candorem, quoque fere divinam perinde ingenii atque scribendi naturam nobis cum impendio, cum non mediocri eloquentissimae tuae eruditionis Veneratione consideraverimus. Etenim cum maxime saepe consideramus, quibus in hodiernum usque (praeter consilii gravitatem et admirandam tuam praeclarissimarum rerum cum publice tum privatim gestarum prudentiam) tete simulatque, florentissimis quarumvis gentium nationibus, et adeo universo fere terrarum orbi, modo non ardentissimum christianae fidei assertorem, verum illius quoque invictissimum quendam tutandaeque religionis Alcidem, invictissime praestiteris.

Possumus non abunde satis rarissimas admodum ejusmodi coelestis sapientiae dotes, primum insigni tuae praecellentiae, dehinc universo ordini nostrae Reipublicae, postremum nobis ipsis, vel quam fusissime gratulari. Immo vel rursus in tantum gratulamur, quod cum exquisitiori jam pridem sollicitae mentis examine, phlegetonteam illam et crudelem Lutheranae Virulentiae pestem, qua infeliciusne an impie magis hac tempestate, propemodum in bonam Christiani orbis partem, contagia suae atrocitatis effudit, ob oculos statuissemus, atque subinde clancularios plerosque Lutheranae impietatis dogmatistas, vel publicorum edictorum majestate, vel terrifici gravitate carceris perculsi, omnino nihil in hunc diem audentes, per captarum tamen occasionum vices, exoculati serpentis sese a latebris, ad lucis splendorem pertrahentis in modum, desperatam illorum insaniam, contentiosioribus studiis, intra alioquin simplicem imperitae multitudinis gregem sparsuros, sensim irrepere expediremur. Institutis eapropter comitiis publicis, in splendidissimo Venerabilium aliorum Praesulum, spectabilium et generosorum procerum ac sapientum consiliariorum Senatu (qui et pervicatiori et tumultuosa ejusmodi tuendae factionis disceptatione, puram probabilemque nostram religionem divinam pariter et humanam pacis Christianae concordiam et enervatum iri, interturbatumque multifariam persuasum est) nullo huic communissimae Christianorum fere omni peste praesentiori magis alexipharmaco quam cum singulari eruditione, tum vita et moribus ornatissimis juxta et summa rerum experientiae atque incarnati potentia Verbi, Christianissimis professoribus mederi posse candidis votorum omnium calculis fuerat et quidemm rectissime pronunciatum. Atque eo inauspicatius hoc ipsum tum existimabatur, quo sollicitius de generoso diffiniti ejusmodi exequutore urgebamur.

Interea sive ad excellentissimi ingenii acumen, sive ad utriusque linguae peritiam, sive ad orationis elegantiam, et denique sive ad locupletissimam et divinarum et humanarum artium cognitionem prospexeramus, nullum equidem huic pronuntiati instituto, tua magnificentia aptiorem Scripturae Sacrae et caniciei gravissimam authoritatem, Habes uberem et lacteo eloquentiae fonte manantem facundiam. Habes omnium pene rerum artiumque maximarum quam summopere exoptamus peritiam. Multi in eisdem comitiis confidentes, adeo in maximam tui admirationem pertraxere, quod concentissimis eorundem suffragiis, vel te spatiosa locorum intercapedine dissitum (prius tibi honestiori nec aversanda minus annua diffinita pensione) ut officiosius annuo, bino vel ad summum trino scribendi, concionandi, disputandique munere, huic potentatui ad fores, lapsurumque alioquin religionis statum summa integritate, fide fulcires, lapsa insigni prudentia reconcinnares, operae pretia disponeres, cuncta prudentes examinares, deligebaris.

Proinde precipuam nostri desiderii atque negotiorum nostrorum summam praestantissimae dignationis tuae per providae modestiae virum, et quidem concreditae fidei probatissimum nobis, M. Henricum Geerkens, coram et dilucidius explicandam, eo confidentius transmitti voluerimus, quo persuasissimum haberemus te pro summa tua prudentia et consilii gravitate, nihil quantumvis minimum illorum pro voti nostri magnitudine atque tui nominis et famae dignitate praetermissurum, quae vel ad fidei conservandae stabilitatem, vel ad tuae dignationis gloriam fusius propagandam, modis omnibus et conductum iri et accomodatum arbitreris.

Verum enim vero, praeter delegatam ejusmodi negotii rationem detexandam, quia re seria opus est, ipsi paucissimis rei nos promeritis compendium praebemus. Cum itaque vel inprimis eximie Domine Doctor hic clancularii Lutheranae novitiae admiratores, partim Juditii simplicitate, partim captiosae contentionis vaframento, dum unus stultissime alterius opinionis momum agens, quas nescimus tragedias, de perversissimis divinorum oraculorum Verbis concitare concipiunt, unde primam ansam fovendarum factionum simultatumque subministrare vereamur, quam unice tua solius, vel cujusque alterius doctissimi praesentia citius opinione funditus exstirpatam nequaquam ambigamus. Quin etiam quod subticere nequimus, quo astutius concinnatae fraudis anfractibus impii dogmatistae hujusmodi perpetuo tutissimi superesse possint eruditorum absentia, solum admissi erroris patrocinia obtendunt, et ea siquidem tanta pervicacitatii malitia, quo virorum hic in patria eruditorum authoritas, vel in minimis censeri debere existimant, quo fit, ut ipse rectissime dixerit: »Acceptus patriae nemo Propheta suae.«

Te propterea, Virum apprime in divinarum scrupturarum eloquiis clarissimum, in litterarum varietate excellentem, aequa tantorum comitiorum suffragia delegerunt, teque huc traduci peroptarunt, qui gravitate, qui fide, qui constantia, qui prudentia, qui infracta animi firmitate, et illiteratis temerariis illorum ausibus vel in facie obluctares, et perversarum opinionum toxica infectos reformares. Quid enim per Deum immortalem splendidius, quid gloriosius, quid mortalium omnium magis ingenuo, ex rerum colluvie praestantius arbitremur, quam pientissimam tutandae fidei causam suscipere, susceptam maxima vi animi atque fortitudine defendere, nec minime ab hac sancta fructuosissima provincia, nulla contumelia, nulla vi, nullo periculo avocari prorsus et terreri? Tuam igitur spectatissimae eruditionis praecellentiam (quoad ejus commodius fieri potest) huc propediem conferas, majorem in modum pariter obtestamur. Sunt hic ardua quaeque negotia, alioquin periclitaturae fidei tractanda: Sunt opiniones adulterinae, sunt sensa Scripturae depravata, sunt nuper invecti et perperam inversi coelestium oraculorum Syleni. Sunt alia pleraque et pertinaciter, et stultissime ab impiis, sub dubitationis aleam revocata. Quem nostri consultant, te praeter habent neminem. Tuam consilii gravitatem, tuum judicii examen, tuam sententiam omnes expetunt, tui et prudentiae et officii esse existimantes, id quantum in te est praestare, ne frustra et leviter adeo rebus ambiguis, circa fidei negotium, neutiquam sapientissimo tuo judicio compositis et definitis, primum Danicae nationis, deinde et reliqua viciniora, siquidem aeque opulentissima atque populosa cumm Norvagiae tum Suetiae Regna, in aperta vixque restituenda Christianae fidei pericula unice tua solius absentia miserrime prolabantur. Quare tu, ut es, vir gravis et acutus, (cui nihil in divinis literiss obscurum, nihil reconditum nihil non praesens esse potest) una cum terrenae felicitatis gloria atque immarcessibili aeviterni luminis pretio, vel sempiterno tui nominis et famae titulo, quoque illustrissimorum principum, amplissimorum patrum, generosorum procerum, inclitorum Senatorum, et denique omnium utriusque ordinis sexuum, laudem, honorem, gloriam, haud leviter et invitus abdicaveris, nec te majori gloria dignum fieri posse existimavimus, quam haud interiturum salutis aeternae fructum parturiendo, quid enim tu pro candidi tui nominis decoro non sis facturus, qui aeque tantula tui copia in tantum populosa et ea quidam decantatissima tria regna vel gloriosius conservasse, atque diuturniori tua absentia funditus ex fidei unitate perdidisse, vel brevissimo dici merearis. Ita ex te unice pendent, ita acerrimum omnes in hac periculosa rerum divinarum et humanarum ambiguitate, judicium tuum operiantur, quo si nos omnes frustraveris quaeque tum postmodum vel in rebus fidei, vel in sacris ministeriis exoriantur (sane nisi votis nostris tua praesentia annuaris) myridiadarum aliquot propediem exorientur, falsae et adulterinae scripturarum interpretationes, impietates in Deum ejusque sanctos, blasphemia, simultates, factiones, sibi unice acceptis relatum iri conveniret, adeo stet cadetque nostrae victoriae causa. Tui unius est, quem penes relinquitur tam populosam multitudinem in fidei unitate et perpetua pacis tranquillitate retinuisse, te siquidem conservandae fidei et religionis nostrae columnam ac decus quoddam immortale vulgo appellitant, in te unice totius nostrae Reipublicae et trium prope regnorum salus enixa est, quam si inexorabilis de vera religione subtraxeris, quis ne bonam illius partem subductam. atque adeo Christianae fidei nostris fuisse existimant, hanc unicam animarum cladem cum totius orbis praeconio, veluti alter Curtius Romanus, at verius instar Scipionis Aphricani illius superioris, qui non est extinctus pro Republica, sed admirabili virtute ne Respublica extingueretur, prout ita quidem a patriae nostrae, et adeo a trium regnorum finibus, insigni tua eloquentia, acri ingenii tui judicio divino quodam disputandi scribendique genio imminentem Christianae fidei pernitiem, pestiferam, Lutheranae impietatis lernam propulsabis, atque conficies. Ac quo hoc ipsum majori gloria praestabis, vel dulci amore patriae, vel jucundissimis Chrysopolitanarum honestissimarum tamen voluptatuum deliciis minime praepediri vel avocari velis quod devotissime exoramus. Etenim sunt et hic vulgatissime ab omnibus regni hujusce virtutes suis delitiis commendabiles, quas (etsi in laudes proprias sit odiosa jactatio) nequaquam eas tamen silentio dignabimur, quominus admirandae basiaricarum delitiarum jucunditati assuetus, nostram hanc regionem aeque incultam atque sterilem sine aspectu horridam averseris. Sunt hic abundatissimae vitae commoditates, nempe tanta rerum multarum fertilitate superbit haec Regio: qua prope cum Memphiticis agris certare posset, frumentorum omnes generis tanta feracitas, qua se vix Campaniae Siciliaeque inferiorem contendit, pecorum ingens vis, multa venatio, piscatio dives, aquis irrigua et plena colonis, multae Cathedralium Ecclesiarum civitates, multa utriusque sexus Coenobia, multa et oppida speciosissima, hominum ordinis utriusque varietas, multi maris sinuosi reflexus amoenissimam efficiunt coeli temperiem aeris clementia, recessus campestres saltuosique vel Musarum choro sacrati, Emporium nobilissimum, celebres annui mercatus, classiferi multorum et civitatum et oppidorum portus, quae omnia mirum quam singulis annis terra marique omnium fere exterarum gentium atque nationum sunt capacissima. Quid multis moramur? Deorum omnibus sunt hic omnia plena muneribus, quae percensita vel huc te invitum perducere possent. Proinde, eruditissime Domine Doctor, votis jam nunc annue nostris, relictisque patriis arvis, tete pusillum temporis ad nos tui observantissimos confer, ibi cuique patria est, ubi bene est, ibi regnum, ubi gratiam habet, ibi gloria, ubi laudes, atque, cum neutiquam ignoraveris, quid in rebus humanis expetendum, vitandumque sit, quae commoda captanda, quae incommoda aversari conducant. Tenes compertissimum, haud posse virum sapientem loci terminis circumscribi, ut puta quod vir sapiens addictus solus et omnibus (si Theophrasto credimus) nec apud exteros Allophylus, neque sublatis necessariis et familiaribus amicorum solatio destituatur, quin clarissimus in omni civitate civis advenit, quanto itaque laudis encomio, quanto pariter verae gloriae titulo apud exteras nationes majores nostri saepe enituerunt, memorabilium rerum scriptores sunt testes quam omnium locupletissimi. Sic Hercules ille mundi domitor, qui aurea mala tulit Hesperidum, qui Busyrim, qui Euritum, qui Antheum extra patrios agros devicit. Taceamus interim Julium Caesarem, Drusium, Jasonem, Pyrrhum, Hannibalem, nonne Socrates Philosophiam ex astris petitam in urbibus docendo sparsit, atque sapientiae studio totius orbis fines peragrando concensit? Quid de patriae patre, omnis eloquentiae monarcha dicemus, ipse ne apud exteros penates graeca latinis miscere didicit? Et ne in immensum crescat oratio, silentio praeteream,us Thaletem, Asianum, Cleobolum, Byndium, Zenonem et Theophrastum, et quos docta in Bibliorum prologo nomenclatura percenset, eos minus in paternis cubiculis, enituisse compertum est.At ipse dices, amore scientiae quaerendae exules facti, Te vero peregrinum ad nos una studiosissime peroptamus, ut anxius parta sapientia tua periclitaturae fidei nostrae, nostrae religioni et universo Reipublicae ordini atque publicae concordiae et tranquillitati adfores, quod praestantius multo convincitur, animis sapientiam partam impertiri, quam corpora naturali ciborum fomento confovere. Quo circa Johannes Ecci, doctorum unice venerande, siquidem exoticos fere arctiori necessitudinis vinculo complectimur, quam nobis cognitos, et proprios cives, nimirumm plerosque in patria miseria omnifariam confectos, veterum annales memoriae prodidere, quos procul ex illius fine, ad summam felicitatis arcem conscendisse legitur. Sic poculo venefico Socrates spiritum exulavit, sic Plato philace gravitatem perpessus. Sic Julius a Romanis profligatur et innocentia clarus a nocentissimis vita spoliatur. Sic Seneca Neronis perpessus saevitiam. Quibus unicum et aliis multo praestantius exemplum, veluti colophonem adjiciamus. Sic rerum omnium poeta Jesus Christus in propria venit et sui eum non receperunt. Itaque doctorum praestantissime persuasissimum habebis, non nunquam honorificum, gloriosum, utile, necessarium fore, patriam mutare sedem vel illo ovidiano admoneris: »Omne solum sorti patria est, ut piscibus aequor./Ut volucri vacuo quidquid in orbe fuit.«

Proinde optime Johannes Ecci inter eruditos doctissime, inter doctos eruditissime, majorem in modum obtestamur, te nobis propediem insinua, neque te aspectibus subtrahe nostris, suppetias salutares huic, quin tribus adeo populosis regnis, et fidei et religionis, maximo alioqui discrimine laboraturis, adferre locupletissimo tuo et eruditionis et doctrinae thesauro, Ecclesiae periclitanti succurre, suffragare votis nostris, amplifica, exauge dignitatem, famam, honorem et quarum rerum spe amplissima freti, tibi hunc fidissimum nobis M. Henricum Geerkens transmissimus, harundem beneficio nos propediem reddes feliciores, hoc erit et summa tua et gratia et gloria. Te hic desiderant omnes, tu expectatus gratissime advenies omnibus, omnes te maximi facient, omnes ad astra ferent, omnes certatim venerentur. Nemo est vel ex utriusque ordinis hominibus, sive ex optimatibus, sive ex communi plebe (nam de bonis loquimur) qui non, quod volueris, favebit. Omnia tibi secunda erunt, omnia laeta, omnia ad vota succedent, uberrimosque tui studii et laboris fructus magnifice liberaliterque quotannis dependemus. Sic fieri rectissimum putamus, ut tantulo tuae praesentiae spatio hoc nostrum cum primis, subindeque reliqua duo populosissima regna, dioecesesque multae civitates, terrae, oppida ab hac crudelissima Lutheranae impietatis contagione illibate persistent, haud incongruum fore existimantes aliorum et periculis nostris in tempore prospiciamus. Cum hic frustra hactenus Martinianae illusionis dogmatistae stygiarum persuasionum seminaria invulgare tentarint, quorum plerique horrore carcerum, plerique proscriptionis metu, plerique omnium tuam praesentiam brevi adfore deterriti evanuerunt. Eo tanta tuam authoritate et varia tua doctrina, tantillaque tui praesentia nostrae universae Reipublicae ordinis perpetua pacis tranquillitate urgebant, traditi nobis et Ecclesiasticae libertatis vigor, ordinisque varietas et divini numinis cultus efflorebit atque speciosius propagetur praepeditisque simultatum et factionum materiis, quibus (ceu fama velociori praenuncia didicimus) aliae pleraeque nationes crudelius affliguntur, in solida fidei unitate juxta et Christiani amoris et concordiae sinceritate coalescemus. Vicissim itaque cum primis humanissime Domine Doctor, tibi interea maxime persuadens velimus, nihil omnium esse, quod magis futurum percupiamus, quam id praestare, quam ut dilucidissime prospicias, nos unice esse semperque esse futuros, de quibus ea tibi ingenue polliceri possis, quae de amicissimis et tuae eruditissimae praecellentiae observandissimis expectari conveniant.

Valeat in Christo Jesu felix egregia tua dignatio. Datum in oppido Wibergensi XIIII. Cal. Junias. Anno reparatae salutis MDXXVII. Nostris subsignetis.Spectabili perinde atque summae integritatis Viro Domino et Magistro Johanni ECCIO Chrisopolitano divinarum literarum interpreti clarissimo nobis sincerrime dilecto.

Die Bischöfe im Herrschaftsbereich Jütland: IVARUS MUNCK, Bischof von Ripen, StIGGO KRUMPEN, Bischof von Burglau, AVO BILDE, Bischof von Aarhus, und GEORG ERIIS, Bischof von Viborg, entbieten Gruß und innige Glückwünsche mit dem gebührenden Aufmerksamkeiten gegenüber Eurer Hochwürden!Wie viele Male, ausgezeichneter Doktor, haben wir nicht nur den gefeierten Glanz Eures Rufes und Eures Namens, sondern auch Eure fast göttlichen Fähigkeit des Geistes und der literarischen Produktion uns intensiv und mit nicht geringer Verehrung für Eure Beredsamkeit und Gelehrsamkeit vor Augen gestellt!

Dabei denken wir oft daran, in welcher Weise Ihr bis heute (abgesehen von der Bedeutung Eurer Ratschläge und der bewundernswerten Klugheit, die Ihr in den wichtigsten Angelegenheiten öffentlich und privat praktiziert) Euch den bedeutendsten Völkern, ja fast dem ganzen Erdkreis als glühender Verteidiger des christlichen Glaubens präsentiert, ja als unbesiegte ALCIS der Religion, die es zu schützen gilt!

Wir können nicht anders, als zunächst Euch selbst, dann unserem ganzen Staatswesen, schließlich uns selbst zu Euren so seltenen Gaben göttlicher Weisheit zu gratulieren. Wir tun das wiederum deshalb, weil Ihr durch die genaueste Prüfung mit den Mitteln Eures scharfen Verstandes uns jene glühender Lava gleichende und grausame Pest des lutherischen Giftes, die zu unserem Unglück in frevelhafter Weise heute einen guten Teil des Erdkreis mit ihren Übeln erfaßt hat, deutlich vor Augen gestellt habt. Nach und nach wollen wir uns an die heimlichen Prediger der lutherischen Freveleien heranmachen, die, entweder durch die Macht öffentlicher Edikte oder durch die Strenge schrecklicher Kerkerhaft niedergeschmettert, bis heute nichts hören, dennoch durch Ergreifen passender Gelegenheiten aus ihren Verstecken gleich blinden Schlangen ans Licht gezogen werden und ihren verzweifelten Wahn zeigen in ihrem streitsüchtigem Eifern unter der unerfahrenen Menschenmasse. Deshalb ist, nach Einberufung öffentlicher Versammlungen in Gestalt des glänzenden Senats der übrigen verehrungswürdigen Bischöfe, Gelehrter und hochgesinnter Adliger und kluger Rechtssachverständiger (die in eigensinniger und tumultuöser Debatte bei der Verteidigung ihrer jeweiligen Positionen gleicherweise unsere reine und glaubwürdige göttliche Religion und auch die menschliche Eintracht des christlichen Friedens schwächen werden und vielerorts deutlich Störungen verursachen) Heilung durch kein anderes Wundermittel möglich, das bei einer solchen schweren Erkrankung dringender wäre, bei der beinahe alle Christen betroffen sind, als durch hervorragende Gelehrsamkeit, durch in Lebenswandel und Sitten hochausgezeichnete und durch höchste Kraft von Erfahrung und Wissen um das menschgewordene Wort bewährte Professoren bester christlicher Gesinnung: diese gilt es zu wählen und ordnungsgemäß zu Schiedsrichtern zu erheben. Um so unseliger erschien uns das damals, je mehr wir bedrängt wurden, einen hochherzigen Vollstrecker des eben Erläuterten zu finden.

Indes haben wir auf der Suche nach einem solchen, sowohl im Hinblick auf hervorragende Geistesschärfe, Kenntnis des Griechischen und Lateinischen, Eleganz der Rede und reicher Kenntnis der theologischen und weltlichen Wissenschaften keinen anderen, diesen Anforderungen Entsprechenden gefunden, der geeigneter wäre als Eure Hochherzigkeit. Ihr habt nämlich unbestrittene Autorität in der Theologie wie auch aufgrund Eures Lebensalters; Ihr verfügt über reiche Beredsamkeit aus der reinen Quelle der Rhetorik; Ihr habt Erfahrung in fast allen bedeutenden Wissenschaften, mehr als wir uns das nur wünschen können. Viele in diesen Versammlungen haben so sehr in vertrauensvoller Bewunderung für Euch darauf gesetzt, daß Ihr in gleichlautenden Abstimmungen dazu auserwählt wurdet, aufgrund der stattlichen Entfernung Eures Aufenthaltsortes von dem unsrigen (wobei Euch zunächst nicht eine angemessene jährliche Vergütung verweigert werden darf) mit vollem Diensteifer das Amt des Schreibens, Predigens und Disputierens für ein, zwei oder höchstens drei Jahre zu übernehmen und hier in der Fremde in diesem Staatswesen der wankenden Religion mit äußerster Loyalität und Glaubenseifer beisteht, das Gefallene mit ausgesuchter Klugheit wieder aufrichtet, den Lohn für diese Mühen selbst regelt und alles weislich prüft.

Deshalb wollten wir zur persönlichen und detaillierten Erläuterung der Schwerpunkte unserer Wünsche und Sorgen Euer Hochwürden einen Mann von behutsamer Vorgehensweise, der gleicherweise durch seinen ausgewiesenen Glauben uns sehr teuer ist, nämlich Magister HEINRICH GEERKENS, um so vertrauensvoller senden, als wir sehr überzeugt sind, daß Ihr aufgrund Eurer Klugheit und der Bedeutung Eurer Ratschläge nicht die geringste dieser Bitten wegen ihrer Dringlichkeit und wegen der Würde Eures Namens und Eures Rufes übergehen werdet, was, so glauben wir, auch der weiteren Verbreitung des Ruhms Eurer Würde in jeder Hinsicht förderlich sein und voll entsprechen wird.

Außer der Erläuterung der Sachlage gewähren wir, da an die Sache mit höchstem Ernst herangegangen werden muß, für den kleinsten Fortschritt großzügigen Lohn!

Weil daher, ausgezeichneter Herr Doktor, hier die heimlichen Bewunderer der lutherischen Neuerungen, teils wegen der Oberflächlichkeit ihres Urteils, teils wegen der List des vom Zaun gebrochenen Streites, indem der eine töricht das Gewicht einer fremden Meinung aufnimmt, ungeahnte Tragödien über mißverstandene Worte aus der Heiligen Schrift aufzustacheln beginnen, befürchten wir, daß der erste greifbare Anlaß für die zu fördernden Kreise die große Verführung fördern wird, was nur durch Eure Anwesenheit allein oder die eines anderen Kenners der Streitpunkte - daran haben wir keinerlei Zweifel- von Grund auf und schneller im Hinblick auf ihre Einstellung ausgetilgt werden könnte. Ja sogar, was wir nicht verhehlen können: je verschlagener solche frevlerischen Doktrinäre mit den Verbiegungen ihres vollendeten Betrugs stets sehr sicher davonkommen können, wenn die Kenner der Materie abwesend sind und vorgeben, ausschließlich "erlaubte" Irrtümer schützen zu wollen, desto mehr, je größer hier bei uns die Autorität der Gelehrten ist, meinen sie, für ihre Starrköpfigkeit, verbunden mit so großer Bosheit auch für "kleinste" Irrtümer bestraft zu werden: so kommt es, daß jener Ausspruch den Nagel auf den Kopf trifft: »Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande«.

Euch jedoch, den besonders in der Auslegung der Heiligen Schrift Beschlagenen und in der Vielfalt der Wissenschaften Ausgezeichneten, haben erfolgreiche Abstimmungen in bedeutenden Gremien ausgewählt und gewünscht, daß Ihr hierher zu uns versetzt werdet, da Ihr durch Einfluß, Glaubenstreue, Beharrlichkeit, Klugheit, ungebrochene Geistesstärke, den ungebildeten und unüberlegten Verhaltensweisen jener Leute entgegentretet und die durch das Gift verkehrter Lehren Infizierten heilt. Was gilt nämlich beim unsterblichen Gott als glänzender, ruhmvoller, was halten wir unter allen Sterblichen für edler, bei dem allgemeinen Wirrwarr für außerordentlicher, als die Sache des Glaubens, den es zu schützen gilt, zur eigenen zu machen, das so Übernommene mit größter Geisteskraft und Tapferkeit zu verteidigen, nicht zum geringsten von dieser heiligen und fruchtbaren Gegend weder durch Schmährede, Gewalt oder Gefahr abgehalten und abgeschreckt zu werden?

Daher bringt Eure glänzende Gelehrsamkeit (wie es ihr am besten möglich ist) nächstens hier ein. So rufen wir Euch inständig zu.

Es gibt hier manche harten Aufgaben, die fernerhin für den gefährdeten Glauben zu erfüllen sind; es gibt falsche Meinungen, verderbtes Verständnis der Heiligen Schrift, neuerlich eingeführte und fälschlich verdrehte trunkene Silene, die "göttliche Orakelsprüche" von sich geben. Es gibt vieles andere, das hartnäckig und töricht von Frevlern beim Glücksspiel mit dem Zweifel erneuert wird. Außer Euch haben wir niemanden, den wir um Rat fragen könnten. Alle verlangen nach der Besonnenheit Eures Rates, Euer prüfendes Urteil, Eure Meinung, im Vertrauen darauf, es entspräche Eurer Klugheit und Eurem Amt, das einzubringen, was an Euch ist, damit nicht allein aufgrund Eurer Abwesenheit vergeblich und allzu leichtfertig durch Unentschlossenheit in der Glaubensfrage, die dann nirgends durch Euer weises Urteil geklärt und erläutert würde, zunächst Dänemark, dann auch die anderen benachbarten Länder, die ähnlich wohlhabend und volkreich sind wie die Königreiche Norwegen und Schweden, in die offene Gefahr geraten, den christlichen Glauben kaum noch wiederherstellen zu können und in elendester Weise in die Katastrophe stürzen. Daher werdet Ihr als ernster und scharfsinniger Mann (dem nichts in der Theologie dunkel, nichts verborgen, nichts unzugänglich sein kann) zusammen mit dem Ruhm irdischen Glücks und dem unauslöschlichen Lohn des ewigen Lichts oder dem ewigen ehrenvollen Ansehen Eures Namens und Eures Rufes nicht Lob, Ehre und Ruhm so vieler berühmter Fürsten, hochgeachteter Väter, großherziger Adliger, erlesener Senatoren und schließlich aller Menschen beiderlei Geschlechts leichthin und mit Widerwillen verwerfen, und wir glauhen, daß Ihr keines größeren Ruhmes würdig werden könntt als unvergängliche Frucht ewigen Heils hervorzubringen, was Ihr nämlich zur Zierde Eures glänzenden Namens nicht tun würdet, dürfte doch von Euch, bei vergleichsweise geringem Aufwand Eurerseits, in kürzester Zeit gesagt werden, die drei volkreichen und viel besungenen Königreiche entweder ehrenvoll beschützt oder aber durch Eure Abwesenheit zugrunde gerichtet zu haben. Daher hängt es allein von Euch ab, daß alle in dieser gefährlichen unentschiedenen Lage in religiösen und weltlichen Fragen Euer scharfsinniges Urteil abwarten können, so daß, wenn Ihr uns alle enttäuscht - was auch immer in Fragen des Glaubens oder des geistlichen Amtes in nächster Zeit auf uns zukommen mag (wenn Ihr unseren Bitten hierher zu kommen nicht zustimmt), täglich irgendwelche falsche und irrige Auslegungen der Heiligen Schrift, Freveleien gegenüber Gott und seine Heiligen, Gotteslästerung, Mißverstehen, Parteibildungen in Unmenge entstehen würden mit der Notwendigkeit, zum Alten, einzig Annehmbaren zurückzukehren: so steht es um die Sache unseres Erfolges in diesem Streit; damit steht und fällt er!.

Allein an Euch liegt es, daß eine solche Menge Volk in der Einheit des Glaubens und beständigem Frieden leben darf; im Volk nennt man Euch die Säule und geradezu der glänzende Garant bei der Erhaltung unseres Glaubens und unserer Religion. Auf Euch allein ruht das Heil unseres ganzen Staatswesens und nahezu aller drei Königreiche, denn wenn Ihr - so glaubt man - ohne Erbarmen unsere Religion im Stich laßt, ginge ein guter Teil des Glaubens für die Unsrigen verloren: eine einzige Katastrophe für die Seelen. Das würde in der ganzen welt Furore machen. Im Gegenteil: wie ein zweiter Römer CURTIUS oder, noch besser, ein zweiter SCIPIO AFRICANUS, der größer ist als der erstere, und der nicht für den Staat das Leben verlor, sondern mit bewundernswerter Tugendhaftigkeit, um den Staat zu retten, werdet Ihr durch Eure berühmte Beredsamkeit und der göttlichen Urteilskraft Eures scharfen Verstandes, den gewissen Genius Eures Disputierens und Schreibens, je nachdem von den Grenzen unserer Heimat und dann von jenen der drei Königreiche der drohenden Vernichtung des christlichen Glaubens, der Schlange des lutherischen Frevels Einhalt gebieten und ihr ein Ende bereiten. Und Ihr werdet das höchst ruhmvoll zustande bringen. Weder durch zärtliche Liebe zu Eurer Heimat noch die Freude am Ausleben Eurer ehrenhaften Neigungen an der Hochschule in Ingolstadt sollt Ihr Euch hindern oder weglocken lassen: darum bitten wir Euch innigst in Ergebenheit!

Auch hier sind nämlich Annehmlichkeiten nicht selten, die besonders in diesem Königreich durch die Freude, die sie auslösen, empfehlenswert sind, die wir daher (obgleich Eigenlob stinkt!) keineswegs mit Schweigen übergehen wollen, so daß Ihr nicht, gewöhnt an die Vergnügungen an den bewundernswerten bayerischen Genüssen, unser Land etwa als ohne Kultur, unfruchtbar oder unansehnlich ablehnen werdet. Es gibt hier Überfluß an Annehmlichkeiten des Lebens, denn diese Gegend prangt in vieler Hinsicht von solcher Fruchtbarkeit, daß sie es fast mit den Ländereien Ägyptens aufnehmen könnte: Fruchtbarkeit an jeder Art von Getreide, kaum geringer als in Kampanien oder Sizilien, riesige Mengen an Vieh, Großjagden, reicher Fischfang, gut bewässertes Land voller Ackerbauern, zahlreiche Bischofssitze und Klöster für beide Geschlechter, viele auffallend schöne Städte, Menschen aller Stände; zahlreiche Meerbusen und Buchten schaffen durch milde Luft ein gemäßigtes Klima; dazu gibt es einsame Felder und Wälder, dem Chor der Musen geweiht, ein bedeutendes Handelszentrum, berühmte Jahrmärkte, schiffreiche Häfen in zahlreichen Städten und Flecken. Das alles ist wunderbarerweise in manchen Jahren in der Lage, Menschen aus allen noch so entfernten Völkerschaften und Stämmen auf dem Wasser- und dem Landwege hierher zu locken.

Warum aber sich bei so vielen Einzelheiten aufhalten?

Hier ist alles voll an göttlichen Gaben: das könnte Euch nach dieser Aufzählung von selbst hierher ziehen.

Daher, sehr gelehrter Herr Doktor, gebt unseren Bitten schon jetzt Eure Zustimmung und begebt Euch nach Verlassen Eurer heimatlichen Fluren für eine kleine Weile zu uns, zumal wir Euch so sehr schätzen. Dort nämlich hat jemand seine Heimat, wo es ihm gut ergeht; dort ist sein Königreich, wo er in Gnaden aufgenommen wird; dort sein Ruhm, wo er Lob findet, da es Euch sicher nicht unbekannt ist, daß in menschlichen Dingen erstrebenswert oder aber zu meiden ist, was geeignet ist, einen Nutzen, der erstebenswert ist, zum Schaden werden zu lassen. Ihr werdet zustimmen, daß man einen Weisen nicht an einen Ort festnageln kann, weil ja doch ein Weiser, der als einziger Mensch allen gehört (wenn wir THEOPHRAST Glauben schenken), nicht im Ausland als Fremder, nicht unter Verzicht auf das Unentbehrliche und seine Verwandtschaft etwa ohne Trost durch Freunde leben müßte! In Wirklichkeit kommt er in jedes Land als Bürger. Wie sehr daher unsere Vorfahren durch Lobpreisen, oft auch durch ehrenvolle Nennung wahren Ruhms bei den fremden Völkern geglänzt haben: davon sind die Geschichtsschreiber in sehr beredter Weise Zeugen. So jener HERKULES, Bändiger der welt, der die goldenen Äpfel der Hesperiden in Händen hielt, der BUSYRIS, EURITUS, ANTHEUS in der Fremde bezwang. Schweigen wir indes über JULIUS CAESAR, DRUSUS, JASO, PYRRHUS, HANNIBAL! Hat nicht SOKRATES die den Sternen entlockte Philosophie durch Lehren in den Städten verbreitet und durch sein Streben nach Weisheit beim Umherziehen die Grenzen der Erde überschritten?

Was sollen wir über den "Vater des Vaterlandes", den König aller Beredsamkeit, sagen? Hat er nicht bei den auswärtigen Hausgöttern gepredigt, das Griechische mit dem Lateinischen zu verbinden? Und damit unser Redefluß nicht ins Unermeßliche anwächst, übergehen wir THALES, ASIANUS, CLEOBULUS, BYNDIUS, ZENO und THEOPHRAST und alle diejenigen, die im Prolog zur Heiligen Schrift aufgezählt werden, die alle, so wissen wir, ihre Leistungen nicht auf dem häuslichen Lotterbett vollbracht haben. Ihr selbst werdet einräumen, sie seien Exilierte aus Liebe zur Weisheit gewesen.

Euch aber wünschen wir schon allein deshalb dringendst als Fremdling bei uns, damit Ihr mit Eurer Umsicht und Weisheit unserem bedrohten Glauben, unserer Religion und dem ganzen Gemeinwesen wie auch der Inneren Eintracht und Ruhe hier zu Hilfe kommt, was sicher dann weitaus erfolgreicher getan werden kann, wenn den Menschen Weisheit vermittelt wird, als nur den Leib mit natürlicher Nahrung zu verwöhnen.

Deshalb, Johannes Eck, verehrter einzigartiger unter den Gelehrten: wenn wir Fremde gleichsam durch eine engere Fessel der Not an uns binden als die uns Bekannten und eigenen Bürger, wobei freilich viele vom Elend unserer Heimat betroffen sind: so ist es aus den Annalen der Alten unserem Gedächtnis überliefert, wo wir lesen, daß jene fern von ihrer Heimat zur höchsten Glückseligkeit gelangt sind. So hauchte SOKRATES durch den Giftbecher sein Leben aus; so hielt PLATO den ungesunden Aufenthalt in Phylace aus; so wurde CAESAR von Römern niedergestochen und verlor schuldlos sein Leben von schuldbeladener Hand; so ertrug SENECA die Grausamkeit NEROS.

Wir wollen diesen gleichsam als krönenden Abschluß ein viel bedeutsameres Beispiel hinzufügen: So »kam« der Schöpfer aller Dinge, JESUS CHRISTUS, »in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf«.

So habt Ihr, Bedeutendster der Gelehrten, ein klares Zeugnis, daß es nicht nur ehrenhaft, ruhmvoll, nützlich, notwendig sein wird, wenn Ihr die Heimat verlaßt: auch jenes Wort OVIDS wird Euch dazu mahnen:

»Die ganze Erde ist dem Tapferen Heimat, wie das Meer es für die Fische,/ wie den Vögeln es etwas im leeren Raum war«.

Daher, bester Johannes Eck, unter den Gebildeten der Gelehrteste, unter den Gelehrten der Gebildetste, beschwören wir Euch eindringlich: stimmt uns zu und entzieht Euch nicht unseren Argumenten, gewährt Glauben und Religion hier Euren heilsamen Beistand, immerhin drei sehr volkreichen Königreichen, die alle in höchster Gefahr sind und sich darum bemühen, aus Eurem Schatz von Bildung und Wissen Unterstützung zu erhalten; kommt der bedrohten Kirche zur Hilfe, stimmt unseren Bitten zu, vermehrt Eure Würde, Euren Ruhm, Eure Ehre!

Voller allergrößter Hoffnung haben wir jenen uns sehr teuren Magister HEINRICH GEERKENS zu Euch gesandt. Durch jenen Freundschaftsdienst werdet Ihr uns in Kürze mit großen Erfolg Hilfe leisten, zu Eurer höchsten Gnade und höchstem Ruhm!

Wir warten hier alle sehnsüchtig auf Euch; Ihr werdet hier allen höchst willkommen sein; alle werden Euch hochschätzen, in den Himmel heben, Euch um die Wette ihre Verehrung zeigen. Keiner wird Euch irgendeinen Wunsch abschlagen, kein Mensch, egal welchen Standes, die Adligen, das einfache Volk (natürlich nur die Gutgesinnten). Alles wird für Euch günstig laufen, alles erfreulich und ganz nach Euren Wünschen; jedes Jahr werden wir uns für die überreichen Früchte Eurer mühevollen Arbeit großzügig und freigebig erweisen. So glauben wir, daß, wenn tatsächlich in der so kurzen Zeit Eures Aufenthaltes unser eigenes Königreich, darüber hinaus aber auch die übrigen zwei so volkreichen, dazu die vielen Bistümer, Städte, Landschaften, Flecken weiterhin unerschüttert unter der Ansteckung durch den lutherischen Frevel leiden müssen, in der uns weiterhin drohenden Gefahr rechtzeitig nach anderen Ausschau halten müssen. Bis jetzt haben aber die Verkünder der lutherischen Täuschungen vergeblich versucht, ihre teuflichen Kunststücke der Überredung im Volk weiter zu verbreiten. Viele von ihnen sind durch den Schrecken der Kerkerhaft, die Furcht vor öffentlicher Ächtung, auch diejenige vor Eurer kurz bevorstehenden Anwesenheit hier, erschreckt und eliminiert worden. Das ist der Grund, warum viele unserer Untertanen aufgrund Eurer Autorität und Eures umfassenden Wissens darauf vertrauten, Ihr würdet in der kurzen Zeit Eures Aufenthaltes beständige Ruhe und inneren Frieden in unser ganzes Gemeinwesen bringen. Die Lebenskraft der kirchlichen Freiheiten, die Vielgestaltigkeit des Ordenslebens und der Gottesverehrung in der Liturgie wird aufblühen und erkennbar Raum gewinnen, wenn die Ausbreitung von religiösem Streit und Parteibildungen verhindert wird. Wir wissen (durch die sich schnell verbreitenden Nachrichten), wie grausam andere Völker dadurch zugerichtet werden. Wir aber werden in fester Einheit des Glaubens wie in echter christlicher Liebe und Eintracht zusammenwachsen.

Andererseits möchten wir, daß Ihr, so menschenfreundlicher Herr Doktor, inzwischen auf das Höchste überzeugt seid, daß wir nichts inniger wünschen, als daß wir das, wofür Ihr mit äußerster kluger Besonnenheit Sorge tragen sollt, einmal und immer Eurem Wunsch gemäß umsetzen werden. Das könnt Ihr Euch offen versprechen, daß Ihr erhalten werdet, was man von Freunden und Eurer gelehrten Vortrefflichkeit ganz Hingegebenen erwarten darf.

Es möge Eurer begnadeten Würde in Christus Jesus wohl ergehen!

Gegeben in der Stadt Viborg, am 16. Mai im Jahr des erneuerten Heils 1527. Von uns unterzeichnet.